A promotional video for grupo  Capoeira Brasil Boston